نمایش ۱ - ۳ از ۳

شناسه پرداخت:  ۴۶۸۵۱۸۹

وضعیت تراکنش:

درانتظار بررسی

مبلغ:

۲۰۰,۰۰۰ ریال

ساعت:

۲۳ آبان, ۱۴۰۰

تاریخ:

۲۳ آبان, ۱۴۰۰

کد پیگیری:

۷۳۳۸۹۱۶۶


شناسه پرداخت:  ۹۷۹۶۲۶

وضعیت تراکنش:

موفق

مبلغ:

۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال

ساعت:

۲۰ آبان, ۱۴۰۰

تاریخ:

۲۰ آبان, ۱۴۰۰

کد پیگیری:

۷۳۱۰۱۸۵۰


شناسه پرداخت:  ۴۹۰۷۶۲۴

وضعیت تراکنش:

موفق

مبلغ:

۳,۱۵۴,۰۰۰ ریال

ساعت:

۱۲ مرداد, ۱۴۰۰

تاریخ:

۱۲ مرداد, ۱۴۰۰

کد پیگیری:

۶۴۴۳۹۳۵۷