کاربر گرامی، برای ثبت دو یا چند دستگاه در فیلد مدل پاور، مدل های دستگاه خود را بنویسید.